ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ

Ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου, το μέγεθος του όγκου, την ύπαρξη διηθημένων λεμφαδένων τοπικά ή την ύπαρξη απομακρυσμένων μεταστάσεων, αποφασίζεται η θεραπευτική διαδικασία.

Ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο και το μέγεθος του όγκου, μπορεί να δοθεί στην ασθενή η δυνατότητα για μια επέμβαση διατήρησης του στήθους της με καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτού του είδους οι επεμβάσεις ονομάζονται ογκοπλαστικές. Σε χώρες που οι ασθενείς προσέρχονται τακτικά για προληπτικό έλεγχο η ένδειξη μαστεκτομής δεν ξεπερνά το 15% των περιπτώσεων. Είναι πάντως σημαντικό η ασθενής να ενημερώνεται λεπτομερώς από τους ειδικούς και να λαμβάνει ενεργά μέρος στις αποφάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου (shared decision).

Επεμβάσεις διατήρησης του μαστού

  • Ογκεκτομή: Όταν η σχέση του μεγέθους του όγκου προς το μέγεθος του μαστού το επιτρέπει και κρίνεται και ογκολογικά σωστό, μπορεί να γίνει απλή ογκεκτομή. Έχει μεγάλη σημασία η αφαίρεση του όγκου να γίνει ογκολογικά σωστά από Χειρουργό Μαστού εξειδικευμένο ώστε τα χειρουργικά όρια εκτομής και ο τρόπος να είναι αυτά που προβλέπονται από τα διεθνή guidelines.
  • Τμηματεκτομή – Τεταρτεκτομή: Κατά τις επεμβάσεις αυτές αφαιρείται τμήμα ή ολόκληρο το τεταρτημόριο του μαστού που περιλαμβάνει τον όγκο.
  • Ογκοπλαστικές επεμβάσεις: Ο όρος αυτός είναι σχετικά νέος και περιλαμβάνει τις επεμβάσεις, κατά τις οποίες γίνεται εκτομή ενός τμήματος του μαστού, αναλόγως με τον τύπο του όγκου και στη συνέχεια αποκαθίσταται το σχήμα του με πλαστικές τεχνικές, ώστε να μην υπάρχει ασυμμετρία ή  όσο το δυνατόν λιγότερη ασυμμετρία σε σχέση με τον άλλο μαστό (tumor adapted reduction). Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει ταυτόχρονη επέμβαση μείωσης – ανόρθωσης και στον  έτερο μαστό, προκειμένου να επιτευχθεί συμμετρία.

Ριζικές επεμβάσεις

Υπάρχουν δύο ειδών μαστεκτομές, η απλή και η τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή. Το είδος του χειρουργείου εξαρτάται από το μέγεθος του όγκου και από  την διήθηση και τις πιθανές μεταστάσεις του.

  • Κατά τη διάρκεια της απλής μαστεκτομής, αφαιρείται ολόκληρος  ο μαζικός αδένας που συμπεριλαμβάνει και το σύμπλεγμα θηλής-θηλαίας άλω.
  • Στην ριζική τροποποιημένη μαστεκτομήαφαιρείται ολόκληρος ο μαζικός αδένας, το σύμπλεγμα θηλής-θηλαίας άλω και οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες.

Πότε χρειάζεστε Μαστεκτομή?

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα των ασθενών είναι πότε χρειάζεται μαστεκτομή. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η μαστεκτομή μπορεί κατά κανόνα να αποφευχθεί στο 60%-70% των περιπτώσεων. Η πρόωρη διάγνωση είναι αυτή που ακυρώνει την πιθανότητα για μαστεκτομή καθώς υπάρχει η τεταρτεκτομή και οι ογκοπλαστικές τεχνικές, που διασφαλίζουν την αφαίρεση του όγκου χωρίς την ανάγκη της μαστεκτομής. Η ένδειξη για μαστεκτομή ή επέμβαση διατήρησης του μαστού πρέπει να συζητηθούν με το χειρουργό και η ασθενής να ενημερωθεί πλήρως για όλες τις άλλες δυνατές επιλογές.

Εξέταση των Λεμφαδένων και Λεμφαδένας Φρουρός

Σε περίπτωση διηθητικού καρκίνου πρέπει να γίνεται χειρουργικός λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης. Σκοπός του καθαρισμού αυτού είναι η σταδιοποίηση της νόσου, ο καθορισμός της περαιτέρω θεραπείας και η πρόληψη τοπικών υποτροπών στους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Επειδή ο χειρουργικός καθαρισμός της μασχάλης συνοδεύεται σε κάποιες περιπτώσεις από νοσηρότητα του αντίστοιχου άνω άκρου, πολλοί χειρουργοί προτιμούν να κάνουν εξέταση του λεμφαδένα φρουρού δηλαδή του πρώτου λεμφαδένα στον οποίο θα πήγαιναν ή στον οποίο πήγαν τα καρκινικά κύτταρα και εάν ο λεμφαδένας αυτός είναι θετικός να προχωρούν σε λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης. Η εξέταση γίνεται μετά από τοπική έγχυση ραδιοϊσοτόπων και χρωστικής μελάνης. Λεμφαδένα φρουρό ανιχνεύουμε μόνο σε περιπτώσεις μικρού μεγέθους όγκου.

Κίνδυνοι και Επιπλοκές

Όπως όλες οι χειρουργικές  επεμβάσεις έτσι και οι επεμβάσεις στο μαστό μπορεί να παρουσιάσουν επιπλοκές. Μπορεί να παρουσιαστεί αιμάτωμα, συλλογή υγρού, να δημιουργηθεί κάποια φλεγμονή ή σε περίπτωση λεμφαδενικού καθαρισμού να παρουσιαστεί αργότερα λεμφοίδημα άνω άκρου. Η επισταμένη μετεγχειρητική φροντίδα είναι όπως και σε όλα τα χειρουργεία ιδιαίτερα σημαντική για τον έλεγχο και την αποφυγή των επιπλοκών.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

Plasis Plastic Surgery

Καλέστε σήμερα 210 89 40 930

    Συμφωνώ και αποδέχομαι τους όρους Πολιτικής & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*